Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Tài Liệu Công Trình

Tổng hợp một số tài liệu sưu tầm từ khoa công trình và viện kỹ thuật xây dựng đại học giao thông vận tải.


+Thủy Lực Thủy Văn
https://drive.google.com/folderview?id=0B-1a4ocDhnfLRC1EemNCSkk4VXc&usp=sharing
+Tin Học Xây Dựng
https://drive.google.com/folderview?id=0B-1a4ocDhnfLcU0waE5IQjFMSjQ&usp=sharing
+An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZEhmWjJsT0djLU0/edit?usp=sharing
+Vật Liệu Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLNUgwLTl4VkRzYVk/edit?usp=sharing
+Bài Tập Lớn Bê Tông
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbnR1YnhhWWZ5MVE/edit?usp=sharing
+Hướng dẫn cài Nova +Tôp for Cad 2005 trên Win 7
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLOFFIVmxMczI2eVU/edit?usp=sharing
+Cầu Bê Tông Cốt Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcFNmdTVabXFwVlU/edit?usp=sharing
+Cơ Học Đât
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLb09xaERFWmZYTkk/edit?usp=sharing
+Cơ Kết Cấu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbThuazdpbHBCS1k/edit?usp=sharing
và https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWHV0dVlIWmJSLTQ/edit?usp=sharing
+Đồ Án Thiết Kế Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUjNPRlk3RzFvWTQ/edit?usp=sharing
+Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLaUpRXzdabzBMdTg/edit?usp=sharing
+Máy San
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUWM1YjdySmFmMWM/edit?usp=sharing
+Cơ Đất
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdFBPYXI2ZW9JNEU/edit?usp=sharing
+Cơ Lý Thuyết 1 và 2
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbUplMDhGdUJCSjA/edit?usp=sharing
+Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWnpqMGp4ZUNoVTg/edit?usp=sharing
+Môn Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWnpqMGp4ZUNoVTg/edit?usp=sharing
+Môn Kiến Trúc Cảnh Quan
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMXBGYlM1ay1zaXM/edit?usp=sharing
+Môn Kỹ Thuật Chiếu Sáng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLOWVySXBMUVgyN2M/edit?usp=sharing
+Môn Lập Và Phân Tích Dự Án
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcUpBWmMtWGllRHM/edit?usp=sharing
+Môn Nền Móng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMk1PNm8xYnZ5cjQ/edit?usp=sharing
+Thủy Lực Thủy Văn
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLX2xVaTRtREk1ZWM/edit?usp=sharing
+Trắc Địa Đại Cương và Trắc Đjia Công Trình
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbUYydUtmb0hIUjA/edit?usp=sharing
+Vẽ Kỹ Thuật F1+F2
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLeDlvX0gzYW85TDg/edit?usp=sharing
+Máy Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLNnNXcmxJUjZBSms/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Cầu Đường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLc3VwUUYwQlJTVjA/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Yếu Tố Hình Học Đường Ô Tô
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMmNvZXhjTVlSYlU/edit?usp=sharing
+Thủy Lực Đại Cương
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUy1ZUjBWcF82bVU/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLRmlSdk1GZzNHRjg/edit?usp=sharing
+Thực Tập Trắc Địa
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLSWRXV1BReEYzU3M/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Đường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLT2NDYWstWkRwNHM/edit?usp=sharing
và 
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLV21hQ0xWUjB3X2s/edit?usp=sharing
+Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét