Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Đề Cương Một Số Môn Học Khoa Công Trình

1.Đề Cương Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcjNGdTJfeWRxNXc/edit?usp=sharing
2.Môn Bê Tông Asphalt
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLd2M3MS1MT2loSG8/edit?usp=sharing
3.Thiết Kế Đường F1
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUFhPRjQtcmYxMUE/edit?usp=sharing
4.Đề Thi Cầu Bê Tông Cốt Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLVnRBYzNSVlVOVnM/edit?usp=sharing
5.Đồ Án Máy Ủi
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbWNJakNHV1VBcjA/edit?usp=sharing
6.Đề Thi Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdnRRcHpDaGVGVHM/edit?usp=sharing
7.Đề Cương Cơ Đất
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLTXZTbS1hWVRVdlU/edit?usp=sharing
8. Địa Kỹ Thuật
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUXRHMFczSzBGc0U/edit?usp=sharing
9. Máy Nâng vận Chuyển
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZzRadW5ISE9aVk0/edit?usp=sharing
10.Mô Hình Hóa Môi Trường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLV2RNYU1yVExBSTA/edit?usp=sharing
11. Môn Khoa Học Quản Lý
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdDMtYUhEdzF2bUk/edit?usp=sharing
12.QLTC Trong Khai Thác CT CĐ
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLakFrVWJCT2RvZ2s/edit?usp=sharing
13.Quy Hoạch Giao Thông
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWDY0NDJkbmUyZ3M/edit?usp=sharing
14.Đường Ô Tô
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdE5XN2NYNG50WFk/edit?usp=sharing
15.Môn VSMT
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbzZXTVJoOUV1Qm8/edit?usp=sharing
16.Đề Cương Quan Trắc
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMUFuN29nNXRmRXM/edit?usp=sharing
17.Đề Thi Cầu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMlE2bjhXVG56QjQ/edit?usp=sharing
18.Đề Thi Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZmt0NFBsTHgybEE/edit?usp=sharing
19.Đề Trắc Nghiệm Trắc Địa Đại Cương
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLQWhWNU1pc0s5SzA/edit?usp=sharing
20.Địa Chất Công Trình
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLVjZncXdQcG5hOU0/edit?usp=sharing
21.Đồ Án Thiết Kế Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUjNPRlk3RzFvWTQ/edit?usp=sharingKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét