Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Đề Cương Một Số Môn Học Khoa Công Trình

1.Đề Cương Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcjNGdTJfeWRxNXc/edit?usp=sharing
2.Môn Bê Tông Asphalt
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLd2M3MS1MT2loSG8/edit?usp=sharing
3.Thiết Kế Đường F1
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUFhPRjQtcmYxMUE/edit?usp=sharing
4.Đề Thi Cầu Bê Tông Cốt Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLVnRBYzNSVlVOVnM/edit?usp=sharing
5.Đồ Án Máy Ủi
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbWNJakNHV1VBcjA/edit?usp=sharing
6.Đề Thi Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdnRRcHpDaGVGVHM/edit?usp=sharing
7.Đề Cương Cơ Đất
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLTXZTbS1hWVRVdlU/edit?usp=sharing
8. Địa Kỹ Thuật
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUXRHMFczSzBGc0U/edit?usp=sharing
9. Máy Nâng vận Chuyển
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZzRadW5ISE9aVk0/edit?usp=sharing
10.Mô Hình Hóa Môi Trường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLV2RNYU1yVExBSTA/edit?usp=sharing
11. Môn Khoa Học Quản Lý
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdDMtYUhEdzF2bUk/edit?usp=sharing
12.QLTC Trong Khai Thác CT CĐ
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLakFrVWJCT2RvZ2s/edit?usp=sharing
13.Quy Hoạch Giao Thông
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWDY0NDJkbmUyZ3M/edit?usp=sharing
14.Đường Ô Tô
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdE5XN2NYNG50WFk/edit?usp=sharing
15.Môn VSMT
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbzZXTVJoOUV1Qm8/edit?usp=sharing
16.Đề Cương Quan Trắc
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMUFuN29nNXRmRXM/edit?usp=sharing
17.Đề Thi Cầu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMlE2bjhXVG56QjQ/edit?usp=sharing
18.Đề Thi Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZmt0NFBsTHgybEE/edit?usp=sharing
19.Đề Trắc Nghiệm Trắc Địa Đại Cương
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLQWhWNU1pc0s5SzA/edit?usp=sharing
20.Địa Chất Công Trình
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLVjZncXdQcG5hOU0/edit?usp=sharing
21.Đồ Án Thiết Kế Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUjNPRlk3RzFvWTQ/edit?usp=sharingThứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Tài Liệu Công Trình

Tổng hợp một số tài liệu sưu tầm từ khoa công trình và viện kỹ thuật xây dựng đại học giao thông vận tải.


+Thủy Lực Thủy Văn
https://drive.google.com/folderview?id=0B-1a4ocDhnfLRC1EemNCSkk4VXc&usp=sharing
+Tin Học Xây Dựng
https://drive.google.com/folderview?id=0B-1a4ocDhnfLcU0waE5IQjFMSjQ&usp=sharing
+An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZEhmWjJsT0djLU0/edit?usp=sharing
+Vật Liệu Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLNUgwLTl4VkRzYVk/edit?usp=sharing
+Bài Tập Lớn Bê Tông
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbnR1YnhhWWZ5MVE/edit?usp=sharing
+Hướng dẫn cài Nova +Tôp for Cad 2005 trên Win 7
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLOFFIVmxMczI2eVU/edit?usp=sharing
+Cầu Bê Tông Cốt Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcFNmdTVabXFwVlU/edit?usp=sharing
+Cơ Học Đât
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLb09xaERFWmZYTkk/edit?usp=sharing
+Cơ Kết Cấu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbThuazdpbHBCS1k/edit?usp=sharing
và https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWHV0dVlIWmJSLTQ/edit?usp=sharing
+Đồ Án Thiết Kế Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUjNPRlk3RzFvWTQ/edit?usp=sharing
+Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLaUpRXzdabzBMdTg/edit?usp=sharing
+Máy San
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUWM1YjdySmFmMWM/edit?usp=sharing
+Cơ Đất
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdFBPYXI2ZW9JNEU/edit?usp=sharing
+Cơ Lý Thuyết 1 và 2
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbUplMDhGdUJCSjA/edit?usp=sharing
+Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWnpqMGp4ZUNoVTg/edit?usp=sharing
+Môn Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWnpqMGp4ZUNoVTg/edit?usp=sharing
+Môn Kiến Trúc Cảnh Quan
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMXBGYlM1ay1zaXM/edit?usp=sharing
+Môn Kỹ Thuật Chiếu Sáng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLOWVySXBMUVgyN2M/edit?usp=sharing
+Môn Lập Và Phân Tích Dự Án
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcUpBWmMtWGllRHM/edit?usp=sharing
+Môn Nền Móng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMk1PNm8xYnZ5cjQ/edit?usp=sharing
+Thủy Lực Thủy Văn
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLX2xVaTRtREk1ZWM/edit?usp=sharing
+Trắc Địa Đại Cương và Trắc Đjia Công Trình
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbUYydUtmb0hIUjA/edit?usp=sharing
+Vẽ Kỹ Thuật F1+F2
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLeDlvX0gzYW85TDg/edit?usp=sharing
+Máy Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLNnNXcmxJUjZBSms/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Cầu Đường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLc3VwUUYwQlJTVjA/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Yếu Tố Hình Học Đường Ô Tô
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMmNvZXhjTVlSYlU/edit?usp=sharing
+Thủy Lực Đại Cương
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUy1ZUjBWcF82bVU/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLRmlSdk1GZzNHRjg/edit?usp=sharing
+Thực Tập Trắc Địa
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLSWRXV1BReEYzU3M/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Đường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLT2NDYWstWkRwNHM/edit?usp=sharing
và 
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLV21hQ0xWUjB3X2s/edit?usp=sharing
+